Gratis verzenden bij aankopen meer dan €50 0485468249

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Dag: kalenderdag; Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Handelsnaam: Nifa
Maatschappelijke zetel: Wezelseheide 32, 2230 Herselt
E-mailadres: info@nifa.be
Vestigingsnummer : 2.227.240.358
BTW-identificatienummer :  BE0547673777
Telefoon: +32 (0) 485/568/249

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
* Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. * Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. * Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: * de prijs inclusief belastingen; * de eventuele kosten van aflevering; * de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; * het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; * de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; * de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; * de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; * indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; * de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; * de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; * de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en * de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a – 30 Dagen herroepingsrecht / geld terug garantie.

Bij de aankoop van nieuwe producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende dertig dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het product mag niet gebruikt zijn indien van de 30 dagen geld terug garantie word gebruikt gemaakt. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, kosten voor retourneren naar Nifa zijn voor de koper,  Nifa zal redelijke en duidelijke instructies geven betreft hoe terug testuren.. Mocht het produkt opnieuw moeten worden verpakt en indien nodig moeten worden herstelt zodat het weer als nieuw kan worden verkocht zullen kosten in mindering worden gebracht van het aankoop bedrag.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten en terugbetaling in geval van herroeping.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor de rekening van de consument. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het artikel terugbetalen verminderd op het aankoopbedrag van  eventuele kosten voor opnieuw verpakken en herstellen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Het is mogelijk dat de consument niet over een herroepingsrecht beschikt.
Herroepingsrecht is niet mogelijk voor het volgende:

a) artikelen die door de ondernemer uitgevoerd overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten, tijdschriften en gebruikte goederen;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h) artikelen die online zijn gekocht maar die zijn afgehaald door de klant.  (De klant heeft de mogelijkheid bij afhalen het artikel te bekijken.)

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
i) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
j) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
k) betreffende weddenschappen en loterijen.
l) tweedehands en defecte artikelen, de status word bij het product aangegeven op deze website

Artikel 9 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en rechten Garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de tot standkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Garantie
11.1 Nifa garandeert dat de accu’s vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
11.2 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende accu.
11.3 De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
11.4 De garantie is niet overdraagbaar.
11.5 De door Nifa op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om ons aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 Garantieperiode
12.1 accu-frames en ongeveerde voorvorken worden gedurende 10 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten.
12.2 Voor verende voorvorken, dempers, en alle overige onderdelen, met uitzondering van de in de paragraaf 2.4 van dit artikel genoemde onderdelen, geldt eenzelfde garantie gedurende een periode van 2 jaar.
12.3 Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar.
12.4 Op onderdelen die bv aan slijtage onderhevig zijn, zoals (lekke) banden, ketting, kettingbladen, achtertandwielen, kabels, remblokken, spaken en op afstellingen wordt geen garantie gegeven.
12.5 Voor overige lak- en chroomdelen geldt voor roestvorming, mits goed onderhouden, een garantie van 2 jaar.

Artikel 13 Garantie-uitsluitingen
13.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de accu en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
b. Het product is niet conform het serviceboekje onderhouden;
c. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht door derden;
d. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende accu of zijn onjuist gemonteerd;
e. Indien het bewijs van eigendom, waaruit blijkt dat de accu vakkundig is afgemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de verkoper is ondertekend.
d. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Nifa voor schade aan (onderdelen van) de accu als gevolg van:
f. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, snelsluiters van de wielen en zadels;
g. Niet tijdig vervangen of afstellen van onderdelen zoals rem/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting, tandwielen en spaken;
h. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.
j. Lakschade door eigen schuld of door transport door derden. Zie gevolgschade art. 17.

Artikel 14 Garantie-Reparatie-Onderdelen
14.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Nifa is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Nifa worden gerepareerd dan wel worden vervangen. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.
14.2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt bij materiaal- en/of constructiefouten bij frames en voorvorken gedurende twee jaar na aankoopdatum het arbeidsloon voor rekening van de fabrikant.
14.3. Kosten van transport voor garantie reparaties van een (bak) accu van en naar Nifa komen voor rekening van de eigenaar.
14.4. Kosten van transport voor garantie reparaties van onderdelen naar Nifa komen voor rekening van de eigenaar.
14.5. Kosten van transport voor garantie reparaties van onderdelen naar de klant komen voor rekening van Nifa.
14.6.  (bak) accu’s en of artikelen zullen niet worden teruggenomen na het herroepingsrecht of bij garantie kwesties, Nifa zal zorgdragen dat defecte onderdelen binnen de garantie periode en binnen deze AGV worden uitgewisseld.
14.7  Indien een onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Nifa voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 15  Reparatie tijd
15.1.  Indien klant niet zelf een storing kan opsporen dient deze rekening tehouden dat reparatie van een accu door hemzelf of een derde langer kan duren als deze zich niet in de nabijheid van de standlocatie van Nifa bevind.  e.a heeft temaken met posttransport van (defecte) onderdelen van klant van en naar Nifa en van Nifa naar de leverancier.
Nifa kan daar niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 16 Indienen van claim
16.1. Claims dienen – onder aanbieding van de accu of het betreffende onderdeel – ter inspectie – via Nifa waar de accu is gekocht, te worden ingediend.
Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop alsmede het bij de accu geleverde bewijs van eigendom aan Nifa te worden overhandigd.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
17.1 Een door Nifa gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Nifa ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Nifa strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Nifa voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Artikel 18 – Levering, omruilen en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is aangegeven of afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.  De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden aangesproken, de koper blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het defecte en omgeruilde artikel. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de koper afhankelijk wat Nifa schriftelijk heeft afgesproken met de koper.. Het risico van vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij de verkoper, na bezorging bij de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 19 – Duurtransacties
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 20 – Betaling ( Deposit )
De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan vooraf bij aankoop of tijdens de bezorging van het goed van de deze overeenkomst betreffende het artikel. Bij de verkoop van speciale aanbiedingen met Deposit aan consumenten word een vooruitbetaling van 30% bedongen. De restbetaling van 70% word Cash of per pinbetaling gedaan bij afleveren.  Wanneer gebruik word gemaakt van een Deposit betaling kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 21 – Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Nifa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor latere leveringen door een fabrikant van bepaalde onderdelen.

Artikel 22 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Tools nodig ?  klik op deze link

Nifa
Logo
Enable registration in settings - general
Vergelijk items
  • Totaal (0)
Vergelijken
0
Shopping cart